Truy cập không giới hạn

Mở khóa không giới hạn toàn quyền truy cập trọn đời vào NextGenie và các khóa học trong thư viện hiện tại, cũng như trong tương lai mà chúng tôi sẽ phát triển để giúp bạn tiếp tục thăng tiến khi sự nghiệp phát triển

Học lại không giới hạn

Cung cấp không giới hạn khả năng thực hiện bài kiểm tra cuối cùng của Khóa học cho đến khi bạn hoàn thành.

Hỗ trợ không giới hạn

Cung cấp không giới hạn cho bạn mạng lưới, hỗ trợ từ cộng đồng Nghề tư vấn chuyển đổi số. Kết nối với học viên tốt nghiệp, nhóm của chúng tôi và các thành viên không giới hạn khác.

Cơ hội không giới hạn

Mỗi cuộc phỏng vấn là một cơ hội, nhưng bạn đã sẵn sàng chưa? NextAcademy cung cấp không giới hạn cho bạn quyền truy cập vào các buổi chia sẻ trực tiếp trong nhóm, chuẩn bị và giúp bạn đạt được những bước tiến tốt nhất trong buổi phỏng vấn sắp tới.

Tài nguyên không giới hạn

Quyền truy cập độc quyền, miễn phí vào các công cụ bán hàng mà tất cả các Sales hàng đầu đều sử dụng.


Được công nhận

Bạn muốn có chứng nhận? Tham gia NextAcademy Unlimited, bạn sẽ có được chứng nhận hoàn thành khóa học được các doanh nghiệp trong ngành, các tổ chức giáo dục công nhận.